Wedstrijdreglement Husqvarna

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: “Reglement”) regelt de wedstrijd “Husqvarna” (hierna: “Wedstrijd”), georganiseerd door Husqvarna Construction Belgium met maatschappelijke zetel te 7822 Ghislenghien, avenue des Artisans, 50, RPR Brussel, ingeschreven in de KBO onder het nummer BE 0400.604.654 (hierna: “Organisator”).

1.2 Dit Wedstrijdreglement kan steeds geraadpleegd worden op onze website https://www.husqvarnacp.com/be-nl/wedstrijd. Deelname aan de Wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit Wedstrijdreglement.

Artikel 2 –Deelnemingsvoorwaarden

2.1 Iedere Deelnemer kan slechts één maal deelnemen aan de Wedstrijd. Het is niet toegelaten meerdere keren deel te nemen.

2.2 één deelnemer kan één prijs winnen.

Artikel 3 – Verloop van de Wedstrijd

3.1 Deze Wedstrijd loopt van 21 augustus 2020 tot en met 19 november 2020 (hierna: “Duurtijd”).

3.2 Deelnemers die beantwoorden aan de voorwaarden van dit Reglement, kunnen op basis van de wedstrijdlink, die door de Organisator wordt verspreid via sociale media, deelnemen aan de Wedstrijd via de wedstrijdpagina.

3.3 Om deel te kunnen nemen aan de Wedstrijd, moet de Deelnemer de desbetreffende facebook pagina liken en de schiftingsvraag beantwoorden. Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart de Deelnemer zich akkoord met het Wedstrijdreglement.

3.4 De Winnaar is de Deelnemer die zich correct heeft geregistreerd (de stappen heeft gevolgd) en een zo correct mogelijk antwoord heeft gegeven op de schiftingsvraag.

Bij een ex aequo zal voorrang worden gegeven aan de Deelnemer die de juiste antwoorden als eerste heeft ingevoerd. Bij het aanduiden van de Winnaar zal de Organisator zich derhalve baseren op de tijdssporen om de rangorde te bepalen.

3.5 Er zal in totaal 1 winnaar worden aangeduid die recht heeft op de prijs.

3.6 De aanduiding van de Winnaar is definitief en bindend. De Organisator is geen verantwoording verschuldigd inzake de aanduiding van de Winnaar.

3.7 De Organisatie houdt zich het recht voor de uitreiking van de Prijs aan een Winnaar te annuleren, wanneer zou blijken dat de betrokken Winnaar zich niet correct of onvolledig heeft geregistreerd, dan wel zich niet heeft gehouden aan de bepalingen van dit Wedstrijdreglement.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Op 23 november 2020 krijgt de winnaar (1 winnaar) een doorslijper type K535i, met bijhorende batterij, batterijlader en zaagblad van Husqvarna Construction Belgium ter waarde van 749.59 Euro toegekend. Behoudens tegenbericht of uitzonderlijke omstandigheden, wordt het machine binnen 2 maanden bezorgd aan de Winnaar.

4.3 De machine kan evenmin worden ingeruild tegen geld, en is niet cumuleerbaar met andere acties en/of voordelen van Husqvarna Construction Belgium.  

4.4 De Organisator behoudt zich het recht voor om een aangeboden Prijs te vervangen door een gelijkaardige Prijs van dezelfde waarde, indien dit noodzakelijk is om redenen die buiten haar wil liggen.

Artikel 5 – Diskwalificatie, Opschorting of Annulering

5.1 De Organisatie houdt zich het recht voor een Deelnemer op gelijk welk moment te diskwalificeren wanneer zou blijken dat de betrokken deelnemer de registratie onvolledig of onjuist zou hebben ingevuld of de voorwaarden van dit Reglement niet heeft nageleefd.

5.2 De Deelnemers die gediskwalificeerd worden zullen onverwijld en permanent worden uitgesloten en mogen niet meer deelnemen aan de Wedstrijd noch aan enige toekomstige wedstrijd. In al deze gevallen zullen de beslissingen van de Organisator definitief zijn en niet vatbaar zijn voor beroep.

5.3 De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de Wedstrijd overeenkomstig huidig Wedstrijdreglement onmogelijk is geworden, of wanneer zij van oordeel is dat door omstandigheden die buiten haar wil liggen het voortzetten van de Wedstrijd onwenselijk is, zonder dat de Deelnemers op grond hiervan enig verhaalrecht krijgen ten aanzien van de Organisator. Dit kan onder meer het geval zijn bij de slechte werking van het Internet of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informatica- systemen of computerprogramma’s, zonder dat dit kan worden beschouwd als een exhaustieve opsomming.

5.4 Waar een wijziging of opschorting van dit Reglement zich voordoet, zal de Organisator een mededeling van deze wijziging of opschorting duidelijk communiceren via de websitepagina.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 De verbintenis van de Organisator reikt niet verder dan het leveren van de prijs (K535i inclusief batterij, batterijlader en zaagblad) conform de bepalingen van dit Wedstrijdreglement. De Organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele klachten of problemen die zich voordoen naar aanleiding van het inwisselen of het verder gebruik van de cheque.

6.2 De Organisator doet er alles aan om de Wedstrijd technisch en administratief zonder problemen te laten verlopen. Behoudens bedrog of opzettelijke fout, is de Organisator evenwel niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zich voordoet in het kader van de deelname aan de Wedstrijd of de organisatie van de Wedstrijd, ongeacht de aard, oorzaak, oorsprong of gevolgen van de schade.

Artikel 7 – Privacy

7.1 De Organisator is tevens de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. De gegevens worden verwerkt met respect voor de geldende wetgeving, en in lijn met het Privacybeleid van de Organisator. Alle rechten van de Deelnemers met betrekking tot de verwerking van hun gegevens, kunnen worden geraadpleegd via het vermelde Privacybeleid. Het uitoefenen van deze rechten, alsook het stellen van eventuele vragen met betrekking tot de verwerking van de gegevens, kunnen worden gericht aan bds.customerservices@husqvarnagroup.com

Artikel 8 – Conflicten en klachten

8.1 Elke klacht in verband met deze Wedstrijd moet schriftelijk per aangetekende brief verstuurd worden uiterlijk binnen de 8 werkdagen volgend op het einde van deze Wedstrijd naar Husqvarna Construction Belgium, avenue des Artisans, 50 te 7822 Ghislenghien. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

8.2 Alle beslissingen van de Organisator in het kader van de Wedstrijd zijn definitief, onherroepelijk en bindend. Tegen deze beslissingen staat geen beroep open.

8.3 Dit Reglement en het verloop van de Wedstrijd zelf, zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht.

8.4 De Deelnemer verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of interpretatie met betrekking tot huidig Reglement eerst een minnelijke oplossing na te streven in overleg met de Organisator alvorens een gerechtelijke procedure op te starten. Eventuele geschillen die niet minnelijk opgelost kunnen worden, zullen uitsluitend gebracht worden voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

8.5 Wanneer een van de bepalingen van dit Reglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit wedstrijdreglement onverkort gelden.

8.6 De deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de Deelnemer van onderhavig Reglement.